Зголемување на капацитетот на магацинскиот простор

Во магацинскиот простор на „Октал Пхарма“ Белград се поставени нови држачи за палети, што резултираше со зголемување на капацитетот за складирање за 40 проценти.

На вкупно 700 м2 магацински простор, Октал Пхарма д.о.о. Белград имаше 136 места за палети. Со набавка на нови држачи за  палети со кои се овозможи складирање на стоката во две до три нивоа на висина, добиени се дополнителни 55 места за палети.
 
По реорганизацијата на расположливиот простор, магацинот на Октал Пхарма Белград сега располага со 191 место за палети, што е зголемување на капацитетот за 40 отсто во однос на првобитната поставка.
 
Како и досега, одделот за логистика на Oктал Пхарма d.o.o. Белград ќе се стреми да ја зголеми продуктивноста на магацините со вакви и слични зафати, притоа почитувајќи ги упатствата на Добрата практика на складирање и Добрата пракса за дистрибуција.