АНТИКОРУПЦИСКИ И ЕТИЧКИ СТАНДАРДИ​

 
Октал Пхарма ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и сите трговски друштва во Октал Пхарма групацијата во било која земја се посветени на работење согласно наjвисоките етички стандарди и законски барања.

Соодветно на тоа, со цел зајакнување на интегритетот, отчетноста и транспарентноста во работењето како и создавање услови за спречување на корупција на сите нивоа, развиени се деловни стандарди што мора да ги применуваат сите вработени во компаниите во рамките на групацијата Октал Пхарма Групa, директори, сопственици на деловни активности, директори и сите трети страни. страни кои индиректно помагаат или работат во име на компании во рамките на групацијата Октал Пхарма Групa.

Антикорупциските и етичките деловни стандарди вклучуваат проценка на ризик, процедури, инспекции и редовна обука за сите вработени во Октал Пхарма Групa, како и за физички и правни лица од кои се очекува да комуницираат во име на Октал Пхарма.