Историја

Од основањето пред повеќе од една четврт век, Групацијата Октал Пхарма прерасна во угледен деловен партнер на територијата на Република Хрватска и поширокиот регион и стана дел од Интернационалната групација за здравје и убавина Walgreens Boots Alliance.

1992.

ОСНОВАЊЕ

Октал Пхарма е основана како трговско друштво со ограничена одговорност за трговија и услуги. Основната дејност е дистрибуција на лекови и медицински средства од домашно производство и увоз во аптеки, болници и други здравствени установи со широк спектар. Основач Бранко Параг, маг.фарм.
1995.

ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА

Четириесет и девет проценти од сопственоста се продаваат на нови сосопственици - Владимир Клобучар, маг.фарм. и Маријан Шкиљевиќ маг.фарм. - со цел да се обезбеди капитал за проширување на  опсегот на производи и да се трансформира друштвото во модерна фармацевтска веледрогерија со целосно интегрирана услуги во дистрибуција на лекови и медицински средства.
1997.

СОПСТВЕНОСТ НА ПРВА АПТЕКА

Октал Пхарма ја стекнува сопственоста на Здравствениот установа Геталдус-О со две аптеки (Опатија и Умаг).
 
1998.

ПРВ РЕГИСТРИРАНА ПОДРУЖНИЦА

Формирана е подружница на Сплит.
 
1999.

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СОПСТВЕН ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

Октал Пхарма купува сопствен деловен простор од Братство д.д, Утињска 40, Загреб, кој целосно го обновува.
 
2000.

ПРОМЕНА НА СЕДИШТЕ

Промена на седиште на Утињска 40 во нови деловни простории (административна зграда и автоматизиран и компјутерски контролиран магацин, целосно прилагоден за исполнување на барањата за дистрибуција на лекови).
2001.

ПРОШИРУВАЊЕ

  • oтворен е царински и консигнациски магацин
  • oснована подружница во Риека
  • основана подружница во Осијек
  • Октал Пхарма Љубљана Преставништво - почеток на деловно проширување на пазарите во соседните земји
  • почеток на проширување на ланецот на аптеки за малопродажба

 
2002.

ISO 9001:2000

Октал Пхарма доо Хрватска - прва фармацевтска веледрогерија во Хрватска сертифицирана според ISO 9001: 2000 (систем за управување со квалитет).
2002.

ПРОШИРУВАЊЕ НА НА БИЗНИС ОПЕРАЦИИ ВО БИХ

Основано е друштвото Октал Пхарма доо Сараево (Босна и Херцеговина).
 
2004.

ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА КВАЛИТЕТ

  • Октал Пхарма доо Хрватска сертифицирана според ISO 14001:1996 (систем за управување со животната средина)
  • систем за управување со квалитет и животна средина (IQEM) интегриран врз основа на ISO 9001: 2000 и ISO 14001:1996
2004.

ПРОШИРУВАЊЕ НА БИЗНИС ОПЕРАЦИИ ВО СРБИЈА

Основано е друштвото Октал Пхарма доо Белград (Србија).
2004.

ПРЕИМЕНУВАЊЕ НА ЛАНЕЦОТ НА АПТЕКИ

Здравствената установа Геталдус-О го менува името во здравствена установа Ваше Здравље.
 
2004.

СТРАТЕШКА ПАРТНЕРСТВО

Потпишан договор со германска фармацевтска веледрогерија Андреа-Норис Захн АГ (АНЗАГ) за трансфер на 49 проценти од сопственичкиот капитал.
2006.

ОПХ САРАЕВО СЕ СТЕКНУВА СО СОПСТВЕН ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

Преместување на Октал Пхарма доо Сараево во  2200 м2 новоизградени деловни и магацински простории во целосна сопственост, создавајќи предуслови за унапредување во  угледна фармацевтска веледрогерија во Босна и Херцеговина.
 
2006.

СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО

Откуп на целосна сопственост на Братство д.д. на локацијата на седиштето на компанијата.
 
2008.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ТРГОВСКО ДРУШТВО ВО СЛОВЕНИЈА

Пререгистрација на Преставништвото во Трговско друштво ОПХ Октал Пхарма доо Љубљана.
2008.

ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТЕЊЕ

Изграден нов модерен магацин со вкупна површина од 9837 mи повеќе од 6000 m2 обезбеден магацински простор за сопствена употреба и изнајмување.
 
2010.

ALLIANCE BOOTS BOUGHT ANZAG

Фармацевтската веледрогерија Андреа-Норис Захн АГ (Анзаг) станува подружница на Alliance Boots, international health and beauty group.
 
2012.

СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО ПОМЕЃУ WALGREENS И BOOTS ALLIANCE

Walgreens и сосопственикот на Октал Пхарма Alliance Boots влегуваат во стратешко партнерство за создавање на првата глобална компанија која ги здружува ланци на аптеки, фармацевстки производи  и производи за зачувување на здравје - Walgreens откупува 45 % од основачкиот капитал во Alliance Boots, со опција за понатамошно целосно превземање.

2012.

ПРОШИРУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ ОПЕРАЦИИ ВО БИХ

Октал Пхарма откупува 70 % од сопственоста на веледрогеријата Велфарм д.о.о. од Босна и Херцеговина, основан во 1997 година.
 
2012.

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЛАНЕЦОТ НА АПТЕКИ

Аптекарската мрежа во сопственост на Октал Пхарма д.о.о. вклучува вкупно 25 аптеки.
 
2013.

ALLIANCE HEALTHCARE AG

Од 1 април 2013 година, Andreae-Noris Zahn AG (ANZAG) работи под името Alliance HealthCare AG, Deutschland.

2014.

GDP / GMP СЕРТИФИКАЦИЈА

Октал Пхарма е прва од големите хрватски фармацевтски веледрогерии во Република Хрватска што доби лиценци (сертификати) за работа во согласност со новите хрватски и ЕУ стандарди - GDP (Добра дистрибуција пракса) и GMP (Добра производствена практика). Врз основа на тоа достигнување, Октал Пхарма станува членка на Европската асоцијација за дистрибутери  и произведувачи на лекови регистрирана во Европската агенција за лекови (Eudra GMDP – EMA).
 
2014.

WALGREENS BOOTS ALLIANCE

Со соединувањето на Walgreens и Alliance Boots, во декември 2014 година, е формирана Walgreens Boots Alliance, прва глобална компанија во сектоот на аптекарско работење, лекови и производи за зачувување на здравјето во светот, со Октал Пхарма како една од нејзините членки.
 
2016.

НОВ ДИСТРИБУТИВЕН ЦЕНТАР

  • aптекарската мрежа на Октал Пхарма вклучува 29 аптеки
  • oтворен нов дистрибутивен центар во Дугопоље
2017.

ИНТЕГРИРАН СИСТЕМ ЗА КВАЛИТЕТ

Интегриран систем за квалитет - ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, GDP и GMP.
 
2017.

ПРОШИРУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ ОПЕРАЦИИ ВО УНГАРИЈА

Отворена е подружница во Будимпешта, Унгарија.
 
2019.

ОКТАЛ ФАРМА Д.О.О. САРАЕВО СЕ СПОЈУВА СО ВЕЛФАРМ Д.О.О. ГРАЧАНИЦА

Октал Пхарма д.о.о. Сараево го продолжува своето работење и работењето на „Велфарм“ д.о.о. Грачаница, која сега е подружница Октал Пхарма Сараево во Грачаница.
 
2019.

ПРОШИРУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ ОПЕРАЦИИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Формирана е Октал Пхарма ДООЕЛ увоз-извоз Скопје (Северна Македонија).